HendrikHendrik

Hendrik is a Nederlands autonoom beeldend kunstenaar.

De stijl van zijn werk wordt omschreven als dromerig. Het nodigt je uit om in te verdwalen, om alles om je heen even te vergeten en je te laten meenemen in zijn droomwerelden.

De mystieke elementen in zijn werk prikkelen je zintuigen. Eenmaal in zijn verstilde wereld ontvouwt zich voor ieder persoonlijk een eigen individuele beleving. Soms perfect in balans dan weer onstuimig wild kwetsbaar en ingetogen.

De kunstwerken van Hendrik hebben vaak een intuïtieve basis. Door een langdurige intensieve relatie met de schilderkunst is een uitzonderlijke virtuositeit ontstaan. In het proces van totstandkoming wat maanden in beslag neemt, vormt zich de uiteindelijk imaginaire wereld. Waarvan de oorsprong met grote regelmaat is terug te voeren naar de vele reizen en ontmoetingen in werelden waarin alles anders is. En natuurlijk zijn daarbij weerstanden en andere meningen maar vooral ook nieuwe ontdekkingen met verrassende keuzes. Het is een evoluerend spel met vormen en kleuren licht, donker, schaduw en diepte. In zijn werk bestudeert Hendrik uitgebreid de spanning en vervreemding in de compositie evenals de gelaagdheid van een schilderij.

De wonderlijke kleurencombinaties en eigenwijze vormgeving worden meermaals vergeleken met een intens muziekstuk. Als een meeslepende dans in een broeierige sfeer neemt het je mee. Voel de beweging van de penselen de toetsen welke zijn aangeraakt.

Door de eigen innerlijke spiegels van de kijker wordt de onwerkelijke werkelijkheid zichtbaar in de beeldvorming van de beschouwer.

Het werk van Hendrik bevindt zich in particuliere collecties.


Hendrik is a Dutch autonomous visual artist.

The style of his work described as dreamy. It invites you to get lost, to forget everything aroud you for a moment and let yourself be taken into its dream worlds.

The mystical element in his work stimulate your senses. Once in his tranquil world, each person’s own individual experience unfolds. Sometimes perfectly balanced, other times boisterous, wildly vulnerable and subdued.

Hendrik’s artworks often have an intuitive basis. A long-term intensive relationship with painting has created exceptional virtuosity. In the process of creation, which takes months, the ultimately imaginary world is formed. The origins of which can often be traced back to the many travels and encounters in worlds where everything is different. And of coursce, there will be resistance and different opinionsm, but above all new discoveries with surprising choices. It is an evolving game with shapes and colors, light, dark, shadow and depth. In his work, Hendrik extensively studies the tension and alienation in the composition as well as the layerd nature of a painting.

The wonderful color combinations and unique design are often compared to an intense piece of music. It takes you away like a compelling dance in a sultry atmosphere. Feel the movement of the brushes and the keys that are touched.

Through the vieuwer’s own inner mirrors, the unreal reality becomes visible in the viewer’s image.

Hendrik’s work is in private collections.